طلاق بائن  طلاقی است که در آن مرد حق رجوع ندارد به آن معنا که پس از زمان عده می تواند مجدد با او عقد نکاح ببند. طلاق بائن برای  زن حق دریافت نفقه جایز ندانسته و چنانچه یکی از طرفین در مدت عده فوت کند دیگری از او ارث نمی‌­برد.  طلاق بائن رابطه ی نکاح را به طور قطعی پایان می دهد و زن و مرد را برهم حرام می کند.

موارد تحقق طلاق بائن

  • طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد طلاق بائن است.
  • طلاق زنی که به سن یائسگی رسیده باشد هم طلاق بائن است.
  • طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد.
  • سومین طلاق زنی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل­ آید ، خواه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید طلاق بائن است. پس از طلاق سوم که همان طلاق بائن است مرد تنها در صورتی می تواند مجدد با آن زن ازدواج کند که زن پس از طلاق بائن با مردی دیگر ازدواج کرده باشد و رابطه زناشویی داشته و از او طلاق گرفته باشد.
  • پنجمین مورد طلاق بائن، طلاق در صورت عسر و حرج (مشقت و سختی) زن است که اگر در دادگاه اثبات شود ، طلاق بائن است.
  • طلاق خلع و مُبارات هم از انواع طلاق بائن است.

طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی (تنفری) که از همسر خود دارد حاضر است مالی به او بدهد و در مقابل بخشش این مال از همسر خود جدا شود اعم از آنکه این مال عین مهریه ، کمتر یا بیشتر از مهریه باشد. در واقع طلاق خلع از این جهت بائن محسوب می­‌شود که زن با بذل (بخشش) تمام یا قسمتی از مهریه‌ی خود حق رجوع مرد را از بین می‌­برد و اگر از آن بخشش خود رجوع نماید و بخواهد مالی که به همسر خود داده را پس بگیرد  طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد و مرد در دوران عده حق رجوع خواهد­ داشت.

در طلاق مُبارات کراهت از هر دو طرف است به این شکل که هم مرد از زن خود متنفر است و هم زن از شوهر خود ؛ به حدی که ادامه‌ی این زندگی برای هر دو مشکل و غیرقابل تحمل است. در طلاق مُبارات نیز زن مقداری از مهر خود را می‌­بخشد. اما این مقدار بخشش نمی­‌تواند مازاد بر مهریه او باشد به این دلیل که مرد نیز از زن خود کراهت دارد و می­‌خواهد این رابطه به پایان برسد.

طلاق توافقی چیست ؟

در طلاق توافقی زمانی که زن و مرد مطمئن شدند که زندگی آنها به بن بست رسیده برای دوری از سرو صدا ، رفت و آمد و جنجال های بی موردی که جلسات دادگاه ها بوجود می آید و به ویژه برای سریع تر جداشدن از گزینه طلاق توافقی استفاده می کنند.